Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (art. 13 rozporządzenia europejskiego 2016/679)

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych

Administratorem danych jest Arcansas Profili srl via Cerbara, 8 – 61030 Terre Roveresche (PU). W razie potrzeby związanej z przetwarzaniem danych osobowych możesz wysłać wiadomość e-mail na adres risorseumane@arcansas.it

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Arcansas Profili srl przetwarza dane osobowe osób trzecich, z poszanowaniem zasad prawidłowości, zgodności z prawem i przejrzystości, w następujących celach:

 1. Wykonywanie czynności przedumownych zmierzających do podpisania umów handlowych (przetwarzanie niezbędne do wykonania czynności przedumownych)
 2. Realizacja usług na własny koszt w ramach umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest zainteresowany)
 3. Obowiązki administracyjno-podatkowe związane z umowami, o których mowa w lit. b) (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
 4. Inne czynności administracyjne niezbędne do wypełnienia obowiązków regulacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
 5. Gromadzenie i wybór programów nauczania otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej (leczenie na podstawie zgody)
 6. Wysyłanie informacji handlowych i newsletterów (traktowanie na podstawie zgody)

Przetwarzanie danych jest wykonywane przez personel wewnętrzny upoważniony do przetwarzania oraz, w imieniu Administratora danych, przez podmioty zewnętrzne, formalnie wyznaczone jako Przetwarzacze Danych. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich; w przypadku późniejszego przekazania danych do państwa trzeciego, Administrator danych zobowiązuje się do powiadomienia zainteresowanych stron, o ile jest to możliwe.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach wyżej wymienionego przetwarzania dane osobowe mogą być przekazywane w formie papierowej i / lub elektronicznej następującym kategoriom odbiorców:

 • Organy publiczne w dziedzinach administracyjnych, gospodarczych i podatkowych
 • Stowarzyszenia branżowe i ich firmy usługowe
 • Banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne
 • Klienci firmy
 • Freelancerzy z dziedzin technicznych, administracyjnych i prawnych
 • Menedżerowie systemów informatycznych

Obowiązek podania danych

Podanie danych może być niezbędne do wykonania czynności przedumownych, do zarządzania stosunkami umownymi lub do wypełnienia obowiązków regulacyjnych iw konsekwencji ich brak lub niepełna dostawa może spowodować utrudnienia w realizacji usług powierzonych Administratorowi w kontekście umów, których stroną jest bezpośrednio lub pośrednio zainteresowana strona, do tego stopnia, że ​​niemożliwe jest samo ustalenie lub wykonanie stosunków umownych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane przez Arcansas Profili srl są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zarządzania stosunkami przedumownymi lub umownymi, które stanowią warunek wstępny, aw każdym przypadku przez czas przewidziany przez zobowiązania prawne. Programy nauczania są przechowywane przez dwa lata od ich otrzymania. Dane niezbędne do wysyłania informacji i newsletterów są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do takiego wysyłania.

Prawa zainteresowanej strony

Zainteresowane osoby mogą zapytać mailowo na adres risorseumane@arcansas.it dostęp do danych osobowych, sprostowanie, anulowanie, ograniczenie lub sprzeciw wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (art. 15 i następne rozporządzenia UE 2016/679), ale żądanie to nie może zostać spełnione w przypadku, gdy przetwarzanie wynika z obowiązków prawnych lub jest niezbędne do ochrony prawa Administratora. Zainteresowana strona może w dowolnym momencie odwołać zgodę wyrażoną w związku z leczeniem, którego stanowi warunek wstępny.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zainteresowane strony, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych narusza rozporządzenie 2016/679, mogą wnieść skargę do Gwaranta ochrony danych osobowych.